Vedtægter for Det danske Huguenotsamfund

 

§ 1. 

Foreningens navn er ”Det danske Huguenotsamfund”.

 

§ 2. 

Foreningens hjemsted er København. 

 

§ 3. 

Foreningens formål er at bevare den åndelige arv, som er modtaget fra de landflygtige franske huguenotter, og at udvikle den menneskelige og kulturelle kontakt mellem de personer, som har fået denne arv. 

 

Foreningens virksomhed består i studiet af den fransk reformerte historie og udbredelse af kendskabet til den. Foreningen kan endvidere yde kulturel, evt. økonomisk støtte til den fransk reformerte kirke i Danmark. 

 

§ 4. 

Foreningen optager som medlemmer alle, der enten er af fransk reformert afstamning, eller som ønsker en nærmere forbindelse med fransk kultur og fransk protestantisme. 

 

§ 5. 

Medlemmerne betaler et årskontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 

 

Generalforsamling: 

§ 6.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest ved udgangen af april måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles samtidigt med indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 

Sager, der ikke er anført i dagsordenen, kan ikke stilles under afstemning. 

 

På hver ordinær generalforsamling aflægger formanden beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse og decharge. 

 

Desuden foretages valg af bestyrelse og revisor. 

 

§ 7. 

Hvert medlem har én stemme, og stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt. Ved afstemning gælder simpel majoritet. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 

 

§ 8. 

Generalforsamlingen vælger 1 revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. Revisoren gennemgår mindst én gang årligt foreningens regnskab og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter regnskabet underskrives med evt. påtegninger. Revisoren har til enhver tid adgang til at foretage kasseeftersyn. 

 

§ 9. 

Ekstraordinære generalforsamlinger, der indkaldes på samme måde som den ordinære, afholdes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller på foranledning af en af mindst ¼ af foreningens medlemmer til bestyrelsen indgivet skriftlig motiveret begæring med tilkendegivelse af dagsordenen for generalforsamlingen. Når en sådan begæring er indgivet, skal generalforsamlingen afholdes inden 1 måned efter begæringens modtagelse. 

 

Bestyrelsen: 

§ 10. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Efter valget konstituerer bestyrelsen sig selv. Imellem generalforsamlingerne supplerer bestyrelsen sig selv. Af bestyrelsens medlemmer afgår efter tur henholdsvis 2 og 3 hvert andet år. 

 

§ 11. 

Bestyrelsen har ledelsen af foreningens virksomhed og varetager dens formål og interesser. Der holdes møde, så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsens beslutninger træffes ved stemmeflertal. 

 

§ 12.  

Regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal være revideret så betids, at en ekstrakt med revisorernes påtegning kan udsendes til medlemmerne samtidigt med indkaldelse til generalforsamling. 

 

§ 13.  

Medlemmernes indbetalinger sker til kassereren via Danske Bank regnr. 1551 kontonr. 6557775 eller giro. Foreningens midler indsættes i bank eller sparekasse på foreningens navn. 

 

§ 14.  

Foreningens opløsning kan kun finde sted på en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling efter forslag fra bestyrelsen, eller når ¼ af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Forslaget skal indeholde bestemmelser om anvendelse af foreningens formue. 

 

§ 15. 

Alle midler der indkommer til DHS fra salget af "Det franske København", skal anvendes til at opnå og viderebringe endnu større forståelse og viden om huguenotternes historie gennem målrettede aktiviteter, projekter, slægtsforskning, bogudgivelser m.v.    Alle projekter der medfører omkostninger < 5.000,00 kr. skal vedtages af en samlet bestyrelse.  Alle projekter der medfører omkostninger > 5.000,00 kr. skal vedtages på generalforsamling ved 2/3 flertal af de fremmødte. Økonomien vedrørende "Det franske København" føres i separat regnskab og kan ikke blandes med DHS øvrige økonomi. 

 

 

Vedtaget på generalforsamling 09.03.2005 

Ændringer 4/4-2013 og 14/3-2019 

Besøg os på FACEBOOK. Gå til Admin